عضلات چشم

عضلات خارجی چشم شش عدد هستند.چهار عضله راست و دو عضله مايل می باشند.عضلات راست از راس کاسه چشم شروع میشوند و در چهار قسمت فوقانی، تحتانی، خارجی و داخلی در قدام استواى کره چشم به آن متصل مى‌شوند.عضلات مایل دو دسته هستند که شامل عضلهٔ فوقانى و تحتانى میشوند.عضله مايل فوقانى بلندترين و نازک‌ترين عضله خارجى چشم می باشد

بازخورد ها

هیچ بازتاب و بازخوردی برای این نوشته موجود نیست.

دیدگاه خود را بنویسید